Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), ADRIA GOLD j.d.o.o., Andrije Hebranga 4, 34000 Požega (u daljnjem tekstu: Adria Gold) određuje sljedeće:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) sadrže odredbe osobito o sljedećem:

  • uvjetima obavljanja poslova posredovanja Adria Gold u prometu nekretnina, kao i opis radnji čije je izvršenje obavezno pri obavljanju tih poslova,

  • vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku,

  • pravima i obvezama Adria Gold i Nalogodavaca,

  • posredničkoj naknadi te eventualnim ostalim troškovima,

  • ostalim poslovima koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih OUP imaju sljedeća značenja: (1) Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika (Adria Gold) koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. (2) Posrednik (Adria Gold) u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. (3) Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Adria Gold sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). (4) Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (5) Ugovorni partner je obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji se bavi posredovanjem nekretnina sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14), koji ima valjano rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, te koji posjeduje poslovne kontakte, know-how, administrativno-tehnička i informatička rješenja, znanja i iskustva za uspješnu realizaciju svojih obveza iz ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji kojeg sklapa sa Adria Gold-om. (6) Procjena je posao kojeg Adria Gold obavlja u okviru svoje registrirane djelatnosti, a odnosi se na procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.

II. UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 3.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) Adria Gold se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja valjanog ugovora o kupoprodaji Nekretnine podobnog za prijenos i stjecanje prava vlasništva, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti ugovorenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. (2) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane. (3) Ako Adria Gold i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se višekratno produljiti odgovarajućim aneksom osnovnom ugovoru. (4) Na obvezni odnos između Adria Gold-a i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Članak 4.

Sadržaj Ugovora (1) U Ugovoru se navode podaci o Adria Gold, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za kojeg se posreduje, utvrđuje se posrednička naknada te rok i uvjeti isplate posredničke naknade, kao i mogući dodatni troškovi koji nastanu kad Adria Gold u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u svezi s poslom koji je predmetom posredovanja. (2) Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za kojeg se posreduje.

Članak 5.

Isključivo posredovanje (1) Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Adria Gold je dužna posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule. (2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Adria Gold-a pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Članak 6.

Prestanak ugovora o posredovanju (1) Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok utvrđuje se ugovorom o posredovanju, a otkaz nastupa predajom izjave o otkazu na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom. (2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. (3) Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica djelovanja Adria Gold-a prije prestanka Ugovora, dužan je Adrii Gold platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno. (4) Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivom posredovanju. III. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA III. I. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

(1) Adria Gold se obvezuje poduzimati radnje u smislu nastojanja iznalaženja i dovođenja u vezu s Nalogodavcem zainteresiranih osoba po koje bi pregovarale o sklapanju pravnog posla kojim se ostvaruje interes Nalogodavca.

(2) Adria Gold u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Članak 8.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

III.II. OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. zaključiti s Adria Gold-om odgovarajući ugovor o posredovanju,
2. obavijestiti Adriu Gold o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Adria Gold-u na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Adria Gold-u dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
3. dati  na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Adria Gold na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
4. osigurati Adria Gold-u i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
5. obavijestiti Adria Gold o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
6. ponude i obavijesti Adria Gold –  Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi,
7. isplatiti Adria Gold-u naknadu sukladno odredbama ugovora o posredovanju,
8. obavijestiti Adria Gold pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Adria Gold, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju su Adria Gold našle, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će Adria Gold-u odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja.
(3) U situaciji kada su Adria Gold posredovale sukladno ovom Ugovoru, a Nalogodavac ili osoba njegova bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva potajno zaključio ugovor s osobom s kojom su ga Adria Gold dovele u vezu, Adria Gold imaju pravo na iznos ugovorene posredničke naknade.
(4) Ukoliko u roku ne dužem od 1 godine nakon prestanka ovog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja Adria Gold-a prije prestanka ovog ugovora, dužan je Adria Gold-u platiti posredničku naknadu u cijelosti.
(5) Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

IV. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.

Visina posredničke naknade slobodno se određuje odgovarajućim ugovorom sklopljenim sa Nalogodavcem.

Članak 11.

Pravo na posredničku naknadu
(1) Adria Gold stječe pravo na naknadu nakon sklapanja predugovora ili kupoprodajnog ugovora za posredovani pravni posao i primljene kapare ili cjelokupne kupoprodajne cijene. U slučaju nepravovremene isplate obračunava se zakonska zatezna kamata.
(2) Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Adria Gold može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Adria Gold-a i Nalogodavca. (3) Nakon prestanka ugovora Adria Gold ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica djelovanja Adria Gold-a prije prestanka ugovora o posredovanju.

Članak 12.

Općenito o posredničkoj naknadi (1) Visina naknade može se razlikovati ovisno o vrstama posla koje se navode u nastavku:

1. Prodaja,
2. Kupnja,
3. Zamjena,
4. Zakup i najam.

Čanak 13.

(1) Ugovorom o posredovanju Adria Gold se može obvezati nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja odgovarajućeg ugovora o prijenosu potraživanja, a kojih su potraživanja instrumenti osiguranja nekretnine. (2) Svi detalji poslovnog odnosa sa Nalogodavcem uređuju se ugovorom o posredovanju.

Članak 14.

V. UGOVORNI PARTNERI

(1) Adria Gold u okviru svoje registrirane djelatnosti ima pravo sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa Ugovornim partnerima, a uzevši u obzir da Adria Gold i Ugovorni partneri obavljaju istovjetnu djelatnost koju pružaju na tržištu Republike Hrvatske i država članica Europske unije, slijedom čega postoje zajednički interes i volja za realizacijom poslovno-tehničke suradnje na način i pod uvjetima definiranim navedenim ugovorom. (2) Ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji uređuju se detaljno međusobni odnosi Adria Gold-a i Ugovornih partnera, uključivo i vrste te visinu svih naknada koje mu s osnove istog pripadaju. (3) Na poslove koje izvršavaju Ugovorni partneri primjenjuju se u odgovarajućem segmentu ovi Opći uvjeti poslovanja. (4) Adria Gold je dužna omogućiti Nalogodavcu pravovremenu informaciju s kojim je ugovornim partnerima u poslovnoj suradnji.

Članak 15.

VI. PROCJENE

(1) Adria Gold izvršava poslove procjene temeljem zaprimljenog naloga Nalogodavca. (2) Adria Gold je prilikom izvršavanja poslova procjene dužne postupati sukladno odgovarajućim važećim propisima.

Članak 16.

(1) Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od dana njihova donošenja.

(2) Na sve slučajeve koji nisu uređenim ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se odredbe odgovarajućih ugovora sklopljenih sa Nalogodavcima/Naručiteljima.

Članak 17.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim OUP-ima, pojedinim ugovorom o posredovanju ili ugovorom o isključivome posredovanju, posredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ostale odgovarajuće odredbe važećih propisa. (2) Eventualne sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zagrebu.